આરા વારા ની વાર્તા અને પિતૃ મોક્ષ કથા || શ્રાવણ વદ તેરસ થી અમાસ પિતૃ વ્રત || ગરુડ પૂરાણ કથા ||


આરા વારા ની વાર્તા અને પિતૃ મોક્ષ કથા || શ્રાવણ વદ તેરસ થી અમાસ પિતૃ વ્રત || ગરુડ પૂરાણ કથા ||. સર્વ પિતૃ અમાસ સર્વ પિતૃ અમાસ સંપૂર્ણ કથા | bhadarvi amas ni varta | pitru tarpan ભાદરવી અમાસ ની વાર્તા પિતૃ તર્પણ Sarv pitru amas katha Amavashya ni vrat-katha #સર્વપિતૃઅમાસ # ભાદરવીઅમાસનીવાર્તા # પિતૃતર્પણ પિતૃ ની વાર્તા, ભાદરવી અમાસ ની વાર્તા, pitru dev ni varta, ભાદરવી અમાસ, awara ni varta, pitru ni varta, આરા, maromalafasanavaro, અમાસ ની વાર્તા, ની વાર્તા, પિતૃ દેવ ની વાર્તા, #આરાવારા #આરાવારાનીવાર્તા #ara_vara # પિતૃ_મોક્ષ_કથા # પિતૃમોક્ષ સર્વ પિતૃ અમાસ ની સંપૂર્ણ વાર્તા,ભાદરવી અમાસની સંપૂર્ણ વાર્તા,bhadravi amas ni varta,sarv pitru amas ni varta,pitru tarpan,pitru pindadan,પિતૃ પિંડદાન,ભાદરવી નો મેળો,ભાદરવી અમાસનો મેળો,ભાદરવી અમાસ ની વાર્તા,પિત્રુદોશ નુ નિવારણ,સર્વ પિત્રુ અમાસ,શ્રાવણી અમાસની વાર્તા,ભાદરવી અમાસ ની વ્રતકથા,sarvpitri amash,pitru paksha,શ્રાદ્ધ પક્ષ,પિતૃ તર્પણ,સર્વ પિતૃ અમાસ,pitru,સર્વ પિતૃ તર્પણ,વાર્તા,varta,સર્વપિત્રી અમાસ JIVAN JYOT #JIVANJYOT #JIVAN_JYOT #JEEVAN_JYOT जिवन ज्याेत ,JIVAN JOT , jivanjot, जिवनज्याेत, ज्याेत LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE For subscribe: https://www.youtube.com/c/JIVANJYOT Jivan Jyot Media, #jivanjyotmedia

This entry was posted in jambuda. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.